mandag den 22. august 2011

Vision

Kommissorium for mediepatruljen – fra it til medialisering


I forbindelse med kompetenceudviklingen, som er afledt af implementeringen af ny skolestruktur og ønsket om styrkelse af pædagogisk IT er det blevet besluttet at etablere en resursegruppe i daglig omtale ”Svendborgmediepatrulje”.


Formålet med mediepatruljen er:
• at inspirere til nytænkning på området.
• at følge udviklingen på området – iagttage nye metoder/programmer/værktøjer og forholde sig kritisk til dem.
• at interagere med de unge i udviklingen af læringsmiljøet.
• at understøtte udviklingen i det pædagogiske arbejde gennem vejlednings- og undervisningsopgaver på den enkelte skole/i klassen eller på kurser, hvor lærere fra flere skoler deltager.
• at koordinere og skabe helhed mellem udviklingsprojektet ”Fra ord til billede” og tilbuddene i kursuskatalogets kurser.
• på sigt at inspirere til og opkvalificere indhold og form for etablering af netværk, vidensdeling /videnproduktion internt i kommunen og eksternt med samarbejdspartnere.


Mediepatruljen realiserer formålet gennem en arbejdsmetode, som er tilrettelagt ud fra Peter Senges tænkning om den lærende organisation, hvor forandringer forstås og skabes i 5 perspektiver: 1. Kendte visioner og værdier, 2. Teamlæring, 3. Personlig mestring, 4. Fælles mentale modeller og 5. Systemisk tænkning.


1. Mediepatruljen vil gennem deltagelse i forskellige aktiviteter være med til at eksponere visioner på området.


2. Gennem den fælles kursusvirksomhed og kontakter på tværs af skoler understøttes teamlæringen. Der skal være respekt for, at et er teori og noget andet er faktiske ændringer i adfærd, og at dette tager tid. Åbenheden mellem skolerne og fælles servicering/mesterlæring styrker teamlæringen.


3. Gennem kurser og fælles aktiviteter virtuelt og fysisk sættes den enkelte i stand til at løse opgaven i undervisningen og i organisationen ved hjælp af multimodale medier.


4. Aktiviteterne på den enkelte skole og på tværs af skoler og i mediepatruljens arbejde understøtter udviklingen af fælles mentale modeller på medieområdet nu og i fremtiden. Det samme vil samarbejdet med forskeren Ole Christensen gøre. Der skal være transperance i alle led.


5. Med etableringen af mediepatruljen er der forventning til at kendte vaner, rutiner og organiseringer i skolen og på tværs af skoler bliver ”forstyrret” og at nye fora vil opstå virtuelt og i den reale verden. Når året er omme skal forandringerne dokumenteres og ”deles” med henblik på en kontinuerlig forandringsproces.
Planen for ovenstående vision er flg.
Model: “ Den lærende organisation”, taget fra bogen: "Den femte diciplin" af Peter M. Senge
  1. Personlig beherskelse. Personlig forpligtelse mellem lærer vs. organisation, svendborg kommune ? ( pædagogisk ansvarshavende og en eventuel nedsat rådgivende myndighed,  herunder mediepatrulje ), lærer vs. lærer og lærer og elev.
  2. Mentale modeller. Tildragelse af viden om medialiserings kulturen. Her, løbende inddragelse af forskere, forfattere (eksempelvis Ole Christensen), der har fingeren på pulsen.
  3. Fælles visioner. Med udgangspunkt i de mentale modeller, skal der arbejdes med at skabe et fælles billede, hvordan vi i kommunen kan skabe de bedste rammer for læring i en medialiserede verden.
  4. Teamlæring. Fælles handling i etaper. Forandringsprocesser fra formidling til forståelse tager tid og skal tænkes væk fra en topstyret ledelse til netværkstanke. F.eks. udvalgte “ambassadører” fra kommunens skoler, lige fra folkeskoler, friskoler til efterskoler. Ambassadørerne skal sammen med kommunens pædagogiske ansvarlige og rådgivende myndighed, udvikle en ekstraordinær kapacitet med hensyn til at få implementerede de fælles visioner.Tempi:
  5. Kommunens pædagogiske ansvarlige skal sammen med en rådgivende myndighed, og følgeforsker udforme en overordnet vision og plan. Der skal så at siges skabes en fælles forståelse
  6. Den rådgivende myndighed skal efterfølgende have overdraget kompetence til at formidle “planen” til udvalgte ambassadører og en udvalgt elevgruppe
  7. Ambassadørene skal derefter ud på de enkelt skoler videreformidle “planen” med hjælp fra en elevgruppe Ambassadørerne forpligter sig til, mundtligt og skriftligt at melde tilbage på midtvejsmøder. Feedbacken fra div. skoler skal noteres til en opfølgende rapport
  8. Systemtænkning. De fire ovenstående punkter skal, så at sige smelte sammen fra teori til praksis, på målbar vis f.eks. ved en årlig rapportskrivelse, hvor det tydligt skal kunne dokumenteres, at ovenstånde visioner er nåede. Medieforskerne Ole Christensen og René Christiansen har udformet en udemærket model
  9.  der visuelt kan være med til at tydliggøre ovenstående:
Model taget fra:  “lærerne og de nye vilkår", af Ole Christensen og René B. Christiansen                     
                                                       
Værktøjer her og nu og tænkt ind i fremtiden.
For at få en fælles forståelse, ser jeg det vigtigt, at eksempelvis den rådgivende gruppe, sammen med følgeforsker og pædagogisk ansvarlige, løbende holder sig orienteret vedr. nye brugbare digitale værktøjer - prøver dem af og vurdere deres brug i undervisningen over tid. Der er konstant programmer, der bliver udviklet og alle synes, elever som lærere, at netop det de har fundet “i dag” er spændende og alle burde bruge det - en time senere er et nyt program dukket op og alle kaster sig over det. Fascinationen af gadget ligger imanent i tiden og skal ses på med kritiske briller. Efterfølgende skal udvalgte værktøjer, formidles videre udfra Peter M. Senge model, så ingen misforståelser opstår. Feedback skal dog imødekommes. 
Sideløbende med ovenstående, vil det være en rigtig god ide at holde årlige camps (workshops) med både lokale kræfter som eksterne undervisere og forfattere. Derudover at oprette et site eller blog til indsamling af ideer, relevante artikler og forskningsresultater.
Mediepatruljens sammensætning:


Peder Møgelvang, Nymarkskolen (10.kl.)
Rolf Koefod Nielsen, Nymarkskolen.
Per Slot, Nymarkskolen
Susanne Andersen, Vestermarkskolen
Thomas Jessen, Stokkebækskolen
Per Bo Christensen, Tåsingeskolen
Christian Jensen Skårup Skole
Lars Nissen, Rantzausminde Skole
Merete Skjødt Jørgensen, Skårup Skole


Der inviteres ad hoc resursepersoner omkring pædagogisk it imed til møderne.


Omfanget af opgaven er 5 møder á 2 timer i hvert af skoleårene 2011/12/13.
Mødekalender: 12. sept., 22. nov., 24. jan., 13. marts og 19. juni alle dage kl. 14.30 – 16.30.


Mediepatruljen refererer til Annette Danbjørg, som er mødeleder.


Læreres deltagelse i møderne honoreres med 3500 kr. årligt.
Koordinerende møder i forbindelse med kursusafvikling er en del af forberedelsen.
Undervisningsopgaver honoreres med den takst, som UCL anvender. (1 undervisningstime honoreres med 3 timers løn)
Mesterlæring/dialogbesøg er vejledning: forvejledning, gennemførelse og eftervejledning. Disse timer vil ofte ligge i den almindelige arbejdstid/vikardækning.
Der aftales en udligningsmodel mellem skolerne.


Konkrete opgaver 2011/12
2. Udarbejdelse en oversigt til kursuskataloget, hvori skoler/lærere/pædagoger tilbyders ”mesterlæring” inden for beskrevne ydelser/tilbud/programmer, hvor børn & unge er sammen med læreren - kursus 4.3.
3. ”Hjælpe” Ole Christensen i uddannelse af erfarne It-brugere på kursus 4.1.
4. Undervise eller pege på gæsteundervisere til den 25. okt., 15. dec. og 9. feb., hvor deltagerne arbejder med eksemplariske undervisningsforløb på kursus 5.3.
5. Samle indtryk og tænke i indhold og deltagerkreds til mediecampen 4.2.
6. Inspirere til kursusaktiviteter år 2.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar